§4 – §5 – §6 – §7

Indskud, hæftelse og andel

§4

Stk. 1
Det samlede indskud i andelsboligforeningen udgør kr. 7.606.200,00 Indskuddet skal indbetales kontant. Indskuddene, der er foreløbigt opgjort, fastsættes endeligt efter byggeriets færdiggørelse på grundlag af den af kommunen godkendte anskaffelsessum.

Stk. 2
Ved en senere overdragelse betales udover indskuddet et tillægsbeløb, således at indskuddet og tillægsbeløbet tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter § 21.

§5

Stk. 1
Et medlem hæfter alene ved sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2
Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter medlemmerne kun personligt, solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom.

Stk. 3
Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og stk. 2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtigelsen.

§6

Medlemmer har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.

§7

Stk. 1
Andelene i foreningens formue kan pantsættes. Panthaver kan ikke betinge sig nogen indflydelse på ejendommen eller foreningens drift. Andelene kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 14-22, samt ved tvangsauktion.

Stk. 2
Til brug for tinglysning af et pantebrev eller retsforfølgning i en andel, skal andelsbolig-foreningen efter § 4a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber efter anmodning fra andelshaveren, panthaveren eller udlægshaveren afgive en erklæring. Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr hos andelshaveren for afgivelse af erklæringen. Bestyrelsen er berettiget til at overlade afgivelsen af erklæringer efter § 4a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber til en administrator.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA