§19

Tvangssalg

§19

Stk. 1
Efter anmodning fra fogedretten er bestyrelsen forpligtet til at medvirke til tvangssalg af en andelsbolig. Bestyrelsen skal udfolde de fornødne bestræbelser for at få andelsboligen solgt. Ved salget skal bestyrelsen iagttage reglerne §§ 14, 21 og 22.

Stk. 2
Andelshaveren meddeles en frist på 2 uger til at angive prisforlangende, og til at indstille en ny andelshaver. Angives prisforlangende ikke, fastsættes prisen af bestyrelsen.

Stk. 3
Når bestyrelsen har godkendt eller fastsat prisen underrettes andelshaveren, udlægshaveren og eventuelle øvrige rettighedshavere skriftligt herom. Det skal fremgå af underretningen, at der inden 2 uger kan fremsættes indsigelse mod prisen. Fremsættes indsigelse mod prisen, kan salg af andelen alene ske med forbehold for yderligere priskrav.

Stk. 4
Andelen kan tidligst overtages af den nye andelshaver til den første i den måned der følger 3 måneder efter det tidspunkt andelshaveren fik underretning fra fogedretten om tvangssalget. Bestyrelsen skal senest 4 uger før overdragelsesdagen underrette andelshaveren om denne. Andelshaveren er herefter forpligtet til at fraflytte boligen senest 2 uger før overtagelsesdagen.

Stk. 5
Bestyrelsens omkostninger ved tvangssalget kan modregnes i overdragelsessummen.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA