§17

Dødsfald

§17

Stk. 1
Dør andelshaveren har ægtefællen ret til at fortsætte medlemsskab og beboelse af boligen.

Stk. 2
Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemsskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i § 14, stk. 1, at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig.

Stk. 3
Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1 og 2, skal der efter følgende rækkefølge gives fortrinsret til:

Personer, som beboede boligen ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles hustand med andelshaveren.
Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftelig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død.
Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie.

Stk. 4
Ved overdragelse efter stk. 3 finder reglerne i § 14, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5
Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i en måned, der indtræder næst efter 3-måneders-dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder § 15 tilsvarende anvendelse.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA