§34 – §35

Regnskab og revision

§34

Stk. 1
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og administrator, hvis en sådan er valgt, jfr. § 34.

Stk. 2
I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 20. Forslaget anføres som note til regnskabet.

Stk. 3
Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond, som en selvstændig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelser anvendes til vedligeholdelse, gen-opretning, forbedring og fornyelse.
Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdi.

Stk. 4
Regnskabsåret er kalenderåret 01.01 — 31.12.

§35

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Stk. 2
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Generalforsamlingen kan tillige vælge en kritisk revisor.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA