§23

Eksklusion

§23

Stk. 1
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde:

  1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftelig påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
  2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
  3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.
  4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelse berettiger ejeren til at hæve lejemålet.
  5. Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.
  6. Når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån, eller et lån, som foreningen har garanteret for.

Stk. 2
Efter eksklusionen skal bestyrelsen disponere efter reglerne i §15.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA